Vi har i dag Gårds og Naturbarnehage tre dager i uka, dette har vi i samarbeid med By Skole og Barnehage.
Vi har også et tilbud til skolen om at de også bruker oss. Det er da et tilrettelagt tilbud til elver som trenger tilbud utover det som skolen kan tilby dem.

Bakkan Gård tilhører konseptet Inn på Tunet og driver naturbarnehage på gården.

Inn på Tunet er tilrettelagte tilbud på gårsbruk som omfatter tilbud til alle aldersgrupper. Det er tjenestetilbud som foregår i nært samarbeid med oppvekst / skole-, helse- og sosialsektor i Åfjord kommune.

Se egen link til Naturbarnehagen: http://by.skole.afjord.no/

Ideen - tilbud på gården:


Inn på tunet – et tilbud på gårdsbruk for enkeltmennesker eller grupper. Aktivitetene i tilbudet bygger på gårdens og bondens ressurser. Tilbudet er tilrettelagt i forhold til målgruppe/bruker. Dette kan være et utdanningstilbud knyttet til skolen eller aktivitets- og arbeidstreningstilbud gjennom helse- og omsorgstjenesten.

Gårdsmiljøet åpner for mange muligheter ved utforming og tilrettelegging av det enkelte tilbud. Stell av dyr og planter, drift av skogen og pleie av kulturlandskapet og vedlikehold av maskiner og bygningsmasse utgjør aktivitetsgrunnlaget. Men det er også en rekke muligheter som ikke nødvendigvis har noe direkte med gårdsdriften å gjøre. Det kan være aktiviteter som snekring, husflid, baking og produksjon av ulike produkter for eksempel tørkede urter.

Tilbudene kan være enkeltstående besøk, men oftest er det timebaserte dagtilbud som går gjennom heleåret. Ved avlastnings-, helge- og ferietilbud er det lagt opp til overnatting på gården. Det er også gårder som harbotilbud over tid.

Tilbudene baserer seg i hovedsak på et samarbeidsforhold mellom gårdbruker og kommunen/institusjoner. De fleste tilbud er knyttet til hjemkommunen, men det kan også være på tvers av kommunegrenser og tilbud som krever lengre reisevei. Det er kommunen/institusjoner som står som faglig ansvarlig, og kvalitetssikringen og øvrige rammer av tilbudet skal være regulert i en samarbeidsavtale